Świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

Informacja ze strony UKE

Egzaminy na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

I. Podstawa prawna

Obsługiwanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych (art. 149 i art. 150 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
Świadectwa wydaje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu z wiadomości i umiejętności osoby ubiegającej się o takie świadectwo.

Rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych oraz zakres wymogów egzaminacyjnych określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz.U. Nr 206, poz. 1290).

II. Rodzaje wydawnych świadectw

W służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydawane są dwa rodzaje świadectw:

  • świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych - uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 1,
  • świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych - uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz 430-440 MHz i 10-10,5 GHz, przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 3.

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa Prezesowi UKE pisemny wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami) o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w terminie co najmniej 14 dni przed wskazanym we wniosku terminem egzaminu. Informacja o niezbędnych załącznikach do wniosków oraz o wysokości opłat za egzamin i za wydanie świadectwa podane są na 2-ej stronie wniosku. 
W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, opłata za przeprowadzenie egzaminu (na wniosek zainteresowanego) podlega zwrotowi albo podlega zaliczeniu na poczet opłaty za przeprowadzenie egzaminu w innym terminie, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym sekretarza komisji egzaminacyjnej nie później niż w dniu egzaminu.

Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów świadectwa klasy B i D zachowują ważność, i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. Nr 223, poz.1472) uprawniają do uzyskania odpowiednio pozwolenia kategorii 1 (świadectwo kl. B) oraz pozwolenia kategorii 3 (świadectwo kl. D).

 

Wymiana świadectw uzdolnienia 

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 4 listopada 2008 r.- w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych, w przepisach przejściowych (§ 25 ust. 2) jest zapis o możliwości wymiany świadectw uzdolnienia na świadectwo zgodne z rekomendacją CEPT T/R 61-02.
Wydane przed 1992 r. świadectwa uzdolnienia (uprawnienia operatorskie) klasy A lub B  uprawniające do uzyskania zezwoleń radioamatorskich kat 1 lub 2 podlegają wymianie na świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.
Formularz wniosku o wymianę świadectwa z wymienianym świadectwem uzdolnienia lub uprawnieniem radiooperatorskim oraz dowodem wpłaty kwoty 15 zł należy przesłać na adres podany w nagłówku wniosku. 
 

  

III. Opłaty za egzamin i wydanie świadectwa

1.Wysokości opłat za egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej:

a) świadectwo klasy A operatora urządzeń  radiowych  - 50 zł,

b) świadectwo klasy C operatora urządzeń  radiowych  - 25 zł,

2. Wysokości opłat za wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej:

a) świadectwa klasy  A - 25 zł,

b) świadectwa klasy  C - 15 zł,

3. Wysokość opłaty za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 15 zł.

4. Wysokość opłaty za wymianę świadectwa wynosi 15 zł.

5. Opłata za przystąpienie do egzaminu poprawkowego wynosi 50% kwoty określonej w pkt 1.

6. Opłatę (łącznie) za egzamin i wydanie świadectwa należy dokonać na poniższe konto:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa
NBP O/O Warszawa
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

 

Obowiązkowo należy podać tytuł wpłaty: za egzamin i wydanie świadectwa w Sł. AMAT

  

  

IV. Nowy sposób egzaminowania

Dla zapewnienia przejrzystości systemu egzaminowania oraz umożliwienia zapoznania się z formą egzaminowania osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu, w załączniku "Pytania egzaminacyjne" zamieszczamy pytania wraz z trzema odpowiedziami, z których tylko jedna jest poprawna (poprawna odpowiedź zaznaczona przez podkreślenie). Pytania odpowiadają wymaganiom egzaminacyjnym określonym w załączniku Nr 6 do rozporządzenia.

Ze zbioru tego bedą generowane losowo testy egzaminacyjne indywidualne dla każdego egzaminowanego – 5 pytań dla każdego z czterech przedmiotów egzaminacyjnych, łącznie 20 pytań. Zasady oceny określone są w § 19 w/w rozporządzenia. Przykładowy test egzaminacyjny na świadectwo Klasy A został umieszczony na dole strony jako załącznik „Test na świadectwo kl A”.

  

  

V. Niezbędne informacje oraz formularze wniosków:

  

Wniosek o wydanie lub wymianę świadectwa w służbie amatorskiej:

  

UWAGA: Informacja o niezbędnych załącznikach do wniosków dla poszczególnych rodzajów świadectw oraz o wysokości opłat za egzamin i za wydanie świadectwa podane są na 2-ej stronie wniosku.

  

  

VI. Komisja Egzaminacyjna

Sekretariat Komisji Egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej znajduje się w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w Warszawie przy ul. Kasprzaka 18/20.

Przewodniczącym Komisji jest Pan dr Wiktor Sęga.

Sekretarzem Komisji jest Pan 

Kontakt:

  • tel.: 22 53 49 190
  • tel:  22 53 49 337
  • fax: 22 53 49 175
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.