Start

Wymiana Świadectw Operatorskich w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

  • Drukuj

Zgodnie z treścią rozporządzenia w sprawie świadectw, świadectwa zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, lecz nie każde z nich uprawnia do wystąpienia o pozwolenie radiowe w służbie amatorskiej. Oznacza to że na podstawie świadectw wydanych przed 3 września 2005 r. nie będzie można uzyskać przedłużenia pozwolenia radiowego pozwalającego na nadawanie.

 

Wszystkie ważne świadectwa i inne ważne dokumenty uprawniające do obsługi urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej (z wyjątkiem części świadectw uzyskanych po 2 września 2005 r. na czas nieokreślony), na wniosek złożony przez zainteresowanego, podlegają wymianie.

Szczegóły dotyczące wymiany, wraz ze wzorem wniosku znajdują się na stronie UKE w punkcie IV. Wymiana świadectw.

Formularz wniosku o wymianę świadectwa wraz z kopią wymienianego (dotychczas posiadanego) świadectwa oraz dowodem wpłaty kwoty 15 zł należy przesłać pod adres podany w nagłówku wniosku. 

 


 

[Aktualizacja 07.05.2015]

Fragment komunikatu ZG PZK NR 18/2015 z dnia 06.05.2015 r

1.    Zmiana stanowiska UKE w sprawie świadectw.
Na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakładce POZWOLENIE RADIOWE - SŁUŻBA AMATORSKA http://www.uke.gov.pl/pozwolenie-radiowe-sluzba-amatorska-4266 od kilku dni jest nowa informacja dotycząca wymagań na uzyskanie pozwolenia radioamatorskiego. Usunięto informację, z której wynikało, że osoby posiadające świadectwo wydane przed 3 września 2005 r. zobowiązane były do wymiany świadectwa na aktualnie obowiązujące.
Pozwolenie kategorii 1 (CEPT Licence) - uprawniające do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W, pracującej we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, w oparciu o wymagania określone w zaleceniu CEPT T/R 61-02 (HAREC).
Z obecnego zapisu wynika, że ważne świadectwa zarówno krajowe jak zagraniczne zgodne z zaleceniem CEPT T/R 61-02 (HAREC) uprawniają do ubiegania się o pozwolenie.
Informacja niniejsza stanowi uzupełnienie do informacji na ten temat zawartych w komunikatach sekretariatu ZG PZK nr 11 oraz 14/2015 i jest efektem interpretacji zapisów zawartych w aktach prawnych wydanych w latach 2005 -2015 przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Piotr SP2JMR