Dyplom Bieszczady

Harcerski klub SP8ZKX "Gąbka" z  Ustrzyk Dolnych propaguje bliską nam okolicę Bieszczad,  dyplomem "Bieszczady".

Poniżej zamieszczamy regulamin jego uzyskania.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Dyplom wydawany jest przez HARCERSKI KLUB ŁĄCZNOŚCI „GĄBKA” SP8ZKX w Ustrzykach Dolnych.
2. Celem dyplomu jest popularyzacja Bieszczadów, ich walorów przyrodniczych i turystycznych oraz wiedzy o historii i tradycji.
3. Dyplom przyznawany jest za łączności (QSO i SWL), przeprowadzone po dniu 1 stycznia 1995 r. zarówno przez krótkofalowców z SP, jak też zagranicznych, po spełnieniu warunków regulaminowych.
4. Wydawcą Dyplomu jest phm. Jerzy GĄBKA, SP8AQA. Funkcję Award Managera pełni hm. Wojciech W. Geło, SP8MI

WARUNKI REGULAMINOWE:

5. Do Dyplomu zalicza się łączności przeprowadzone na wszystkich pasmach KF i UKF, wszystkimi rodzajami emisji.
6. Z tą samą stacją zalicza się tylko jedno QSO lub SWL w danym paśmie lub emisji.
7. Dyplom przyznawany jest za zdobycie100 punktów za QSO lub SWL, przez stacje z SP, lub 70 punktów przez stacje zagraniczne.
8. Punktacja:
- za łączność ze stacją klubową SP8ZIY, SP8ZKX lub ( SP0BBL, SP0BAL ) z jej stałego QTH -15 pkt.
- j. w. , lecz pracującą z terenowego QTH - 20 pkt.
- za łączność ze stacją - posiadaczem Dyplomu „BIESZCZADY” -10 pkt.
- za łączność ze stacją klubową ZHP w Bieszczadach - 10 pkt.
- za łączność z inną stacją klubową w Bieszczadach - 5 pkt.
- za łączność z nadawcą – członkiem HKŁ „Gąbka” lub „Bieszczady” - 5 pkt.
- za łączność ze stacją nadającą z terenu Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz z byłych lotnisk szybowcowych t. j. Bezmiechowa –Słonne i Ustianowa – Żuków - 5 pkt.
- za łączność ze stacją nadającą z terenu gminy: Zagórz. - 3 pkt.
- za łączności ze stacjami pracującymi z terenów powiatów Bieszczadzkiego i Leskiego - 3 pkt.
- Wymagana jest obowiązkowa łączność ze stacją :SP8ZKX lub SP8ZIY- ( SP0BAL )

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

9. Zgłoszenia (wyciągi z logów + wymagana opłata) należy wysyłać na adres:
Jerzy GĄBKA SP8AQA, P.O. Box 35, PL 38-700 Ustrzyki Dolne.
10. Opłata za Dyplom wynosi:
- dla stacji z SP – 10,00 PLN ( w znaczkach pocztowych )
- dla stacji zagranicznych – 5 IRC, 7 $US, lub 5 €.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a przede wszystkim za popularyzację Dyplomu oraz aktywność stacji przyznających punkty przewidziane regulaminem – Zarząd HKŁ SP8ZKX z własnej inicjatywy przyznawać będzie Dyplom bezpłatnie.
12. Członkowie Lwowskiego Klubu Krótkofalowców (LKK) otrzymują Dyplom bezpłatnie.
13. Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje Award Managerowi.
14. Obecna wersja regulaminu zatwierdzona została w dniu 15 maja 2006 r.

C Z U W A J ! - WYDAWCA DYPLOMU „BIESZCZADY      1.      The rule is given by the POLISH SCOUTS AMATEUR RADIOSTATION “GĄBKA” SP8ZKX in Ustrzyki Dolne.

      2.      The result this award is popularization the Bieszczady Mountains, their nature and touristy values and knowledge of history and tradition.

      3.      The award is given since 1 January 1995 for contacts (QSO&SWL) mode for SP and foreign ones.

       4.      The rule contains contacts made at all band HFU/VHF and all modes.

       5.      Only one QSO or SWL with the same station may be made at the band or mode.

       6.      The award is given for getting 100 points for QSO or SWL for SP stations or 70 for QSO or SWL in other countries.

     7.  Points:

15 – for contact with scouts station SP8ZKX  or SP8ZIY from normal QTH,

20 – for contact with scouts station SP8ZKX/P or SP8ZIY/P from other area,

10 – for contact with other scouts (ZHP) stations in Bieszczady Mountains

10 – for contact with winners “BIESZCZADY” Award,

 5 – for contact with other amateur stations in Bieszczady Mountains,

 5 – for contact with member of the Scouts Amateur Radio Station SP8ZKX or SP8ZIY,

 5 – for contacts with stations from the Bieszczady National Park or from sport gliders aero ports in Bezmiechowej – Sonnet & Ustianowa – Żuków,

 3 – for contacts with station from area of Baligród, Cisna, Czarna, Komańcza, Solina and cities: Lesko, Ustrzyki Dolne, Zagórz.

      8.      Orders (loggs) with money should be send to the address:

  Award  Editor                           Award Manager
Jerzy Gąbka  SP8AQA              Wojciech W. Geło SP8MI
P.O. Box 35                             P.O. Box 27
PL 38-700 Ustrzyki Dolne        PL 38-700 Ustrzyki Dolne
   sp8aqa @ sp8aqa.priv.pl                   sp8mi @ wp.eu

  1. The cost of this award is 7 $US or 10 IRC or 10 EURO. The finally translating of the rule belongs to Award Manager only.
  2.  For members  of the LKK (Lviv Shortwave Club) this award is free.