Start

Walne Zebranie Podkarpackiego OT 05 PZK w Krośnie

Zarząd Podkarpackiego Oddziału Terenowego PZK w Krośnie zwołuje na dzień 08 marca
2020 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Oddziału Podkarpackiego OT-05.
Zebranie odbędzie się w siedzibie Oddziału Podkarpackiego PZK.
Zespół Szkół Elektrycznych Krosno, ul. Rzeszowska 10. Początek o godz.10:00.
Drugi termin godz. 10:15.

Zwołując Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zarząd proponuje

następujący porządek obrad:

1.Otwarcie Zebrania
2.Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3.Wybór dwóch protokolantów.
4.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
6.Przyjęcie porządku zebrania
7.Stwierdzenie prawomocności zebrania
8.Sprawozdanie Zarządu Oddziału za okres kadencji.
9.Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
10.Sprawozdanie QSL Managera z działalności w zakresie oddziału.
11.Dyskusja nad sprawozdaniami.
12.Rozpatrzenie wniosku OKR o udzielenie absolutorium.
13.Wybory Członków Zarządu,oraz Komisji Rewizyjnej.
Zgodnie z Ordynacją Wyborczą na XXVI KZD uchwaloną
przez ZG PZK w dniu 15 czerwca 2019 roku, podczas Walnego Zebrania zostanie wybrany
delegat lub delegaci na XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK,który odbędzie się w czerwcu 2020 roku
14.Sprawy różne: zapytania i wnioski.
15.Ukonstytułowanie się nowych władz Oddziału.
16.Przyjęcie uchwał i zgłoszonych wniosków
-kierunków pracy Zarządu Oddziału na nową kadencję.
- pozyskania funduszy na działalność statutową.
17.Zakończenie obrad.

Zapraszamy wszystkich członków naszego oddziału,
oraz sympatyków radia do wzięcia udziału w tych wyborach.
Vy73! Wiesław SP8NFZ Prezes OT05